Nominálne slovné druhy

Nominálne slovné druhy.

4.28 

SKU: PR31443923_2_102_191433 Kategórie: , , ,

OBSAH: PODSTATNÉ MENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika substantív 1.2. Definícia substantív 1.3. Klasifikácia substantív 2. Morfologické kategórie substantív 2.1. Kategória rodu 2.1.1. Rod cudzích substantív 2. 1.2. Rod pomnožných podstatných mien 2.2. Kategória čísla 2.3. Kategória pádu 3. Deklinácia substantív 3.0. Všeobecná charakteristika 3.1. Vzory podstatných mien 3.1.1. Mužský rod (maskulínum) 3.1.1.1. Životné podstatné mená 3.1.1.2. Neživotn é podstatné mená 3.1.2. Ženský rod (feminínum) 3.1.2.1. Adjektívno-substantívne skloňovanie feminín 3.1.2.2. Nepravidelné skloňovanie feminín 3.1.3. Stredný rod 3.1.4. Deklinácia cudzích substantív 3.1.5. Deklinácia substantív s adjektívnou pod obou PRÍDAVNÉ MENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika prídavných mien 1.2. Definícia prídavných mien 1.3. Klasifikácia prídavných mien 1.4. Charakteristika jednotlivých druhov prídavných mien 1.4.1. Vlastnostné pr ídavné mená 1.4.1.1. Akostné prídavné mená 1.4.1.2. Vzťahové prídavné mená 1.4.1.2.1. Druhové prídavné mená 1.4.2. Privlastňovacie prídavné mená 2. Stupňovanie prídavných mien 3. Skloňovanie prídavných mien 3.1. Skloňovanie vlastnostných prída vných mien 3.1.1. Vzor PEKNÝ 3.1.2. Vzor CUDZÍ 3.1.3. Vzor PÁVÍ 3.2. Skloňovanie privlastňovacích prídavných mien 3.2.1. Vzor OTCOV 3.2.2. Vzor MATKIN 3.3. Nesklonné prídavné mená 4. Pravopis a písanie prídavných mien ČÍSLOVKY 1. Charakteri stika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika čísloviek 1.2. Definícia čísloviek 1.3. Klasifikácia čísloviek 2. Skloňovanie čísloviek 2.1. Základné číslovky (kardináliá) 2.2. Radové číslovky (ordináliá) 2.3. Druhové číslovky (špeciáliá) 2.4. Násobné číslovky (multiplikatíva) 3. Výslovnosť, pravopis a písanie čísloviek 3.1. Výslovnosť čísloviek 3.2. Pravopis čísloviek 3.3. Písanie čísloviek ZÁMENÁ 1. Charakteristika, definícia, klasifikácia 1.1. Charakteristika zámen 1.2. De finícia zámen 1.3. Klasifikácia zámen 2. Skloňovanie zámen 2.1. Osobné zámená 2.2. Zvratné zámená 2.3. Ukazovacie zámená 2.4. Opytovacie zámená 2.5. Neurčité zámená 2.6. Vymedzovacie zámená

Specification: Nominálne slovné druhy

EAN

9788085471946

Nominálne slovné druhy
Nominálne slovné druhy

4.28 

Enable registration in settings - general